Công nghệ thông tin Phượng HoàngDrag & Drop 2

Tác giả: Minh Thành - Lượt xem: 611 - Ngày đăng: 2015-05-12


Get Adobe Flash player

Bước 1: Tạo tài liệu mới, kích thước 800 x 600 pixel, action script 3.0 (File > New)

Bước 2: Tạo các layer như sau:

Bước 3. Chèn các ảnh vào Library: File > Import > Import to Library.

Bước 4. Trên layer Noi dung:

  • Dùng công cụ Primitive Rectangle vẽ hình chữ nhật, chọn hình chữ nhật, nhấn phím F8 chuyển thành Movie Clip, đặt tên là khung_hcn, trong Properties, đặt tên instance name là khung.
  • Chèn các ảnh vào stage, đặt kích cỡ ảnh khoảng 100 x 100 pixel
  • Chọn từng ảnh, nhấn F8 chuyển thành Movie Clip, đặt tên như sau:

Ảnh

Tên symbol

Instance name

Ghế

ghe

ghe

Tivi

tivi

tivi

Bàn ủi

banui

banui

Tủ lạnh

tulanh

tulanh

Đồng hồ

dongho

dongho

Bước 5. Tạo thông báo Đúng

-Insert > New Symbol > đặt tên là Dung, type là: Movie Clip

-Layer 1: Chèn ảnh khung vào

-Layer 2: Dùng công cụ Text, nhập văn bản

 

Bước 6. Tạo thông báo Sai

-Insert > New Symbol > đặt tên là Sai, type là: Movie Clip

-Layer 1: Chèn ảnh khung vào

-Layer 2: Dùng công cụ Text, nhập văn bản

Bước 7. Tạo nút nhấn

-Insert > New Symbol > đặt tên là button, type là: Movie Clip

-Frame Up: Dùng công cụ Primitive Oval vẽ hình oval

-Frame Over: Nhấn F6, đổi màu  hình oval

Bước 8. Quay về Scene 1

-Layer Thông báo: Kéo thông báo đúng, sai vào stage, đặt tên instance name lần lượt là: dung, sai

-Layer Button: Kéo button 2 lần vào stage, đặt tên instance name lần lượt là: kiemtra, lamlai

-Dùng công cụ Text nhập thêm 2 chữ Kiểm tra và Làm lại lên 2 nút.

Bước 9. Viết code

-Chọn từng ảnh, click chọn Code Snippets, chọn Actions, nhấp đôi chọn Drag and Drop.

 

-Chọn nút Kiểm tra, click chọn Code Snippets, chọn Event Handlers, nhấp đôi chọn Mouse Click Event.

-Chọn nút Làm lại, click chọn Code Snippets, chọn Event Handlers, nhấp đôi chọn Mouse Click Event.

-Nhập code sau cho hàm gọi của nút Kiemtra

if (khung.hitTestObject(tivi)

            && khung.hitTestObject(banui)

            && khung.hitTestObject(tulanh))

            {

            dung.visible = true;

            sai.visible = false;

            }

            else

            {

            dung.visible = false;

            sai.visible = true;

            }

-Nhập code sau cho hàm gọi của nút Làm lại

dung.visible = false;

sai.visible = false;

banui.x = tulanh.x = 600; //vị trí theo tọa độ X

banui.y = 60;

tulanh.y = 200;

ghe.x = tivi.x = dongho.x = 400; //vị trí theo tọa độ X

ghe.y = 60;

tivi.y = 200;

dongho.y = 350;

-Chọn Frame 1 của layer Action, nhập thêm 2 dòng (hoặc Copy)

dung.visible = false;

sai.visible = false;

 

-Nhấn Ctrl + Enter để xem kết quả